mpt 82 -1500

Minibagr - půjčovna.        Vyzvednutí: oblast Jílové u Prahy - Pohoří


Nyní nepůjčujeme

Přesná/né adresy na vyžádání

Přívěsný vozík: bržděný 1300kg

Možné příslušenství: 

Svahová lžíce hydraulická

Lžíce: 20,30,40cm

Vrták 15cm

Zemní vrták - poplatek 100,-Kč

Minibagr MPT 82-1500-S

Specifikace stroje:

Prázdná hmotnost: 775 kg

Průměrná hmotnost: 1010 kg ( obsluha, náplně, závaží )

Délka: 2,4 m

Šířka: 82 cm

Maximální hloubka kopání 170 cm

Palivo: benzín BE 95

Spotřeba: max: 1,9 l/h

Trhací síla: 1,5 t


Obchodní podmínky_ 

DOKLADY K PRONÁJMU

Doklady, které jsou vyžadovány před zapůjčením:

 • Nutné doklady

  • právnická osoba: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku 
  • fyzická osoba: občanský průkaz, řidičský průkaz a jakýkoliv třetí doklad pro ověření adresy 
  • Osoba neuvedená v Živnostenském rejstříku jako statutární orgán firmy je povinna předložit platnou plnou moc osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat.
  • Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při každém dalším zapůjčení doklad totožnosti, případně platné zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá

  Minibagr MPT 82-1500-S půjčujeme s vozíkem pro jeho převoz a dalším příslušenstvím dle požadavku zákazníka. Celková hmotnost vozíku 1300kg

  Uvedená záloha je minimální, a v případě pochybností nebo jiných důvodů může být individuálně zvýšena

  V případě pochybností si  vyhrazujeme právo požadovanou věc nezapůjčit.

  Stroj se půjčuje i vrací s plnou nádrží (případně dle dohody) a očištěn od hrubých nánosů hlíny.

.

VRATNÁ KAUCE

Podmínkou zapůjčení je složení vratné kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a typu obchodního vztahu.

 • Záloha (vratná kauce) je při půjčení vybírána individuálně, většinou je její výše při půjčení mini bagru 10 000 Kč.


CENA PŮJČOVNÉHO

je stanovena v částce 1000,-Kč/bez DPH, za 1 den. Max. 8 MTH MIn. 3 dny

cena 1500,-Kč/den -2 dny

cena pouze jeden den: 2000,-Kč

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího ohlášení.

PLATBA VRATNÉ KAUCE

Platby v hotovosti lze přijímat do výše zákonného limitu, případně převodem na účet firmy s tím, že stroj může být vydán k zapůjčení až po připsání částky na účet firmy. Vratná kauce bývá vyplacena po řádném vrácení stroje stejným způsobem, jakým byla zaplacená a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

PLATBA PŮJČOVNÉHO

Platba půjčovného je formou zálohy a doplatku a to hotově. Záloha se platí dle očekávané doby zapůjčení nebo výkonu dle platného ceníku. Záloha a vratná kauce se platí zvlášť.


DOPRAVA STROJŮ

Dopravu si nájemce zajišťuje sám, případně je možné využít možnosti dovozu stroje pronajímatelem. V případě pronájmu stroje s obsluhou se platí zvlášť pronájem stroje i obsluha. Cena půjčovného se odvíjí dle aktuálního ceníku.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ STROJE

Stroje a vozidla včetně příslušenství jsou předány na základě nájemní smlouvy, ve které se nájemce zavazuje nakládat s pronajatým vybavením dle podmínek předání a vrácení. Svým podpisem nájemce prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

Nájemce převzal čistý stroj včetně příslušenství v provozuschopném stavu a souhlasí s obchodními podmínkami.

V případě nedodržení data splatnosti bude Nájemci účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení.

Nájemce byl řádně a plně seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje. Zároveň se tímto zavazuje s těmito informacemi seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.

Nájemce se zavazuje, že stroj či příslušenství nebude používat k jiným účelům, než pro který je určen.

Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj a příslušenství proti zcizení způsobem, který je považován za bezpečný pojišťovnami. Pokud ke zcizení i přesto dojde, je povinen toto neprodleně ohlásit Policii a písemně pronajímateli. Nájemce se také zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.

Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu na vlastní náklady. V případě, že nemůže údržbu sám provést, je povinen toto neprodleně oznámit pronajímateli a nesmí stroj dále používat.

Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho vlastním zaviněním nebo zaviněním třetích osob.

Nájemce se zavazuje, že nebude stroj řídit a používat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.

Nájemce ručí za řádné a včasné vrácení stroje a příslušenství v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, zavazuje se po tomto termínu dále platit nájemné navýšené o 100 %, není-li dohodnuto jinak.

Nájemce nesmí stroj nebo příslušenství zcizit, půjčit, dát, prodat nebo pronajmout třetí osobě, nebo použít jako zástavu.

Nájemce přebírá stroje a vozidla s plnou nádrží PHM a zavazuje se je vrátit s plnou nádrží PHM. V případě nevrácení stroje nebo vozidla s plnou nádrží PHM účtujeme smluvní pokutu ve výši plné nádrže stroje nebo vozidla.

Při nadměrném znečištění stroje účtujeme poplatek 200 Kč za uvedení do stavu před předáním.

Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Odesláním kontaktního formuláře dává odesílatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle platné legislativy.
 • Půjčovna se zavazuje poskytnutá data zpracovávat výhradně a pouze pro potřeby firmy (zpětné kontaktování zákazníka telefonicky nebo e-mailem, vyplnění smluvních údajů ...).
 • Odesílatel/Nájemce může kdykoliv písemně zažádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze firmy a firma je povinná mu v tomto bezodkladně vyhovět.